Wettelijke vermeldingen

Algemeen

Deze disclaimer heeft tot doel de gebruiksvoorwaarden te bepalen voor alle bezoekers van de Bizbook Channel websites, die eigendom zijn van Proximedia nv, met maatschappelijke zetel op het Marie Curiesquare, 20, 1070 Brussel, BTW BE 468.561.072, tel. +32 (0)2 349 23 43, fax +32 (0)2 349 23 24, e-mail: contact@bizbookchannel.be. De bezoeker mag deze website en de informatie op deze website alleen gebruiken als hij voldoet aan de hieronder beschreven algemene voorwaarden. Bizbook Channel kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten


De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Bizbook Channel.

De bestelling van diensten heeft geen overdracht of toekenning van de volgende intellectuele rechten tot gevolg.

De teksten, tekeningen en andere elementen op de website/website zijn beschermd door de auteursrechten en de intellectuele eigendomsrechten. Bepaalde namen, teksten of logo's op deze website zijn beschermde handelsnamen of geregistreerde handelsmerken.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, in welke vorm ook, van de inhoud van de Bizbook Channel websites, merknamen, logo's en databanken, is strikt verboden. Indien de bezoeker ze wenst te reproduceren of aan het publiek wenst mee te delen, dient het publiek de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bizbook Channel te hebben.

Hypertextlinks naar Bizbook Channel websites


De bezoeker kan op zijn eigen website een link plaatsen naar de Bizbook Channel website startpagina.

De webpagina waarop de hyperlink zich bevindt, moet volledig verdwijnen en het Bizbook Channel URL-adres moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mogen door de bezoeker alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bizbook Channel worden aangebracht.

Links naar websites die door derden worden beheerd

Voor zover de Bizbook Channel website links bevat naar sites die door derden worden beheerd, worden deze alleen toegepast om de bezoeker te informeren. Bizbook Channel heeft geen controle over deze websites of de informatie op deze websites. Bizbook Channel Internet kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud of kwaliteit van deze websites of de diensten die daarop worden aangeboden. Het bestaan van een relatie impliceert geen samenwerkingsrelatie tussen Bizbook Channel en de derde partij.

Verantwoordelijkheden van Bizbook Channel


Bizbook Channel neemt alle voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie op haar site volledig en correct is.

Deze informatie wordt gegeven "as such", nl. zoals ze is. Indien de informatie op de website onvolledig is of fouten bevat, kan Bizbook Channel niet aansprakelijk worden gesteld. Bizbook Channel gaat daarom geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie met betrekking tot de producten of diensten die op de website van Bizbook Channel worden gepresenteerd.

Bizbook Channel kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die op haar site is opgeslagen.

Bizbook Channel heeft geen controle of invloed op de manier waarop de bezoeker deze informatie gebruikt.

Bizbook Channel wijst daarom elke aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade, met inbegrip van gederfde inkomsten, kansen, exploitatie, winst of directe of indirecte schade van welke aard dan ook, al dan niet veroorzaakt door en/of in verband met het gebruik van deze informatie. Bovendien is Bizbook Channel ook niet aansprakelijk voor schade of kosten die, ondanks haar inspanningen, het gevolg kunnen zijn van eventuele fouten of weglatingen in de gepubliceerde documenten.

Beschikbaarheid


De Bizbook Channel site is altijd toegankelijk, onder voorbehoud van eventuele defecten en noodzakelijke onderhoudsinterventies. Niettemin behoudt Bizbook Channel zich het discretionaire recht voor om deze toegang op elk moment en om welke reden dan ook op te schorten. Bizbook Channel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die kan voortvloeien uit de onderbreking van haar internetdiensten.

Bescherming van de privacy


Bizbook Channel verbindt zich ertoe geen informatie te communiceren of te publiceren die hem door de bezoeker of door klanten wordt meegedeeld. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal alleen worden gebruikt voor interne beheerdoeleinden.

Bizbook Channel past de beginselen toe van Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens De bezoeker kan op elk moment vragen om de gegevens te raadplegen, te verbeteren of te verwijderen door een e-mail te sturen naar gdpr@bizbookchannel.be.

Cookies


De website van Bizbook Channel gebruikt cookies om uw online ervaring te vergemakkelijken en te verbeteren en om de inhoud van haar websites beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U kunt de installatie van cookies weigeren, maar in dit geval zullen sommige delen van onze sites niet of niet optimaal werken. Zodra u doorgaat met browsen zonder uw cookie-instellingen te wijzigen en door te klikken op de link  « Cookies accepteren », zullen wij ervan uitgaan dat u de installatie van cookies accepteert.

Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestandje dat door een websiteserver wordt opgeslagen in de browser van uw computer of mobiel apparaat wanneer u de website bezoekt. De cookie bevat een unieke code om uw browser te herkennen wanneer u de website bezoekt (een "sessiecookie" genoemd) of bij toekomstige herhaalde bezoeken (een "permanente cookie" genoemd). Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt of door partners met wie deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst; hij heeft geen toegang tot informatie op uw computer of mobiele apparaat. Cookies worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat in de directory van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke versleutelde code.

Cookies zorgen over het algemeen voor een eenvoudigere en snellere interactie tussen de bezoeker en de website en helpen de bezoeker te navigeren tussen de verschillende delen van de website. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud van een website of reclame op een site relevanter te maken voor de bezoeker of om deze aan te passen aan de voorkeuren en behoeften van de bezoeker.

Cookiebeheer

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. Op deze site vindt u de procedure die u moet volgen om cookies te weigeren in de meest populaire browsers. U kunt de cookies die al op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd op elk moment verwijderen.

Alle persoonlijke gegevens die op de cookies worden opgeslagen, blijven op de computer van de gebruiker en daarom wordt niemand anders geacht er toegang toe te hebben, maar voor alle duidelijkheid herinneren wij u aan ons privacybeleid (zie ons privacybeleid). Tot slot, in het geval dat cookies in onze database worden opgenomen, worden ze automatisch verwijderd binnen 13 maanden.

Toepasselijk recht - Geschillen


Elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de website van Bizbook Channel wordt beheerst door het Belgische recht. Elke klacht moet eerst naar contact@bizbookchannel.be worden gestuurd. In geval van een betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel en de vrederechter van het tweede kanton Brussel bevoegd.

© Bizbook Channel 2014, All rights reserved - Bedrijfsnummer: 0468.561.072